Organizácia

Fakturačné údaje

Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31354301
DIČ: 2020353797
IČ DPH: SK2020353797

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2918 2555
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujeme nasledovné informácie:
 
Označenie zodpovednej osoby:
 
Protikorupčné oddelenie, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
 
Zamestnanci Závodiska, š.p. môžu podať oznámenie protispoločenskej činnosti zodpovednej osobe týmito spôsobmi:
 

1. elektronicky na e-mailovú adresu:
, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zamestnancom zodpovednej osoby

2. písomne na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Protikorupčné oddelenie, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava s označením na obálke „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI – NEOTVÁRAŤ“

3. ústne zamestnancovi zodpovednej osoby

 

V súvislosti s plnením úlohy uvedenej v bode B.3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 prijalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva rezortný protikorupčný program. Rezortný protikorupčný program bol prijatý na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík a obsahuje konkrétne protikorupčné systémové opatrenia.

 Rezortný protikorupčný program

Názov: Zoznam používaných opensource a licencovaných softvérov.

Popis: Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s typom jeho licencie a zoznam softvéru s udelenou licenciou na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Molnár – vedúci ekonomického úseku

Dokumenty na stiahnutie: Správa o používanom softvéri – formát odsformát pdf