Termín skúšok amatérskych jazdcov

Skúšky žiadateľov o licenciu jazdec-amatér sa budú konať vo štvrtok 2. marca 2023 o 14:00 hod. prezenčne na Závodisku, š.p. – v zasadačke vedľa šatní jazdcov.

So sebou si prineste vyplnenú ŽIADOSŤ o udelenie jazdeckej licencie, v ktorej je o.i. potrebné vyplniť aj odporúčanie od trénera-držiteľa licencie A, overený súhlas zákonného zástupcu u žiadateľov mladších ako 18 rokov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti s podpisom a pečiatkou lekára, kópiu úrazovej poistky a potvrdenia o jej úhrade na aktuálny rok. Úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre vydanie licencie jazdec-amatér.