Štátna pomoc – vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

Závodisko, š.p. vyzýva oprávnených konečných príjemcov pomoci – t. j. chovateľov, ktorí spĺňajú podmienky Schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie (č. schémy SA.103050) v znení Dodatku č. 3, aby v termíne do 30.11.2023 predložili žiadosti o poskytnutie pomoci formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohou (Vyhlásenie žiadateľa) je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na Závodisko, š.p. (kontakty v priloženej Výzve).

Výzva + Žiadosť + Príloha

V prípade otázok kontaktujte Ing. Jána Valtýniho (0910 105 000 / )