Zverejňovanie
Zmluvy sú zverejňované na Centrálnom registri zmlúv
Zoznam faktúr
Zoznam objednávok
Zoznam výročných správ
Oznamovanie
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné informácie:

Označenie zodpovednej osoby: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Spôsoby podávania podnetov:

1.) osobne do zápisnice v kancelárii číslo 316 na 3. poschodí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava,

2.) písomne na adresu: sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, s poznámkou na obálke „NEOTVÁRAŤ“,

3.) elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adrese:

Dokumenty a oznamy
Plnenie úlohy B.18. uznesenia vlády č. 104 z 1. marca 2017

Názov: Zoznam používaných opensource a licencovaných softvérov.

Popis: Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s typom jeho licencie a zoznam softvéru s udelenou licenciou na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Molnár – vedúci ekonomického úseku

Dokumenty na stiahnutie: Správa o používanom softvéri

Rezortný protikorupčný program

V súvislosti s plnením úlohy uvedenej v bode B.3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 prijalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva rezortný protikorupčný program. Rezortný protikorupčný program bol prijatý na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík a obsahuje konkrétne protikorupčné systémové opatrenia.

Rezortný protikorupčný program