TELEFÓN: +421 2/624 11 504

E-MAIL:    info@zavodisko.sk

ADRESAStarohájska 29, 852 69 Bratislava, Slovenská republika

OTVORENÉ: Pon-Pia: 08 am-15:30 pm

Sledujte nás...
Image Alt

Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti Závodisko š.p.

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok Závodisko š.p., bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti Závodisko š.p.. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Závodisko š.p. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.

Používanie stránok

Spoločnosť Závodisko š.p. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, či poskytnutých informácií z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, a tieto sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Závodisko š.p. nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Závodisko š.p. za účelom informovania verejnosti o ponukách služieb, produktov a činnostiach spoločnosti Závodisko š.p.. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie, ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a Závodisko š.p. nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Závodisko š.p. nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy spôsobené používaním internetovej stránky, ktoré by vznikli akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Závodisko š.p. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Príspevky používateľov

Akékoľvek materiály, informácie, či iné formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Závodisko š.p. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Dostupnosť stránok

Závodisko š.p. robí všetko preto, aby jej stránky boli dostupné a použiteľné čo najširšou skupinou návštevníkov. Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch. Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. Stránky spoločnosti Závodisko š.p. sú v súčasnosti použiteľné v aktuálnych verziách majoritných prehliadačov (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).